Regulamin Systemu zamówień B2B prowadzonej przez Sklep Hubun Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu zamówień B2B prowadzonej przez Hubun Spółka Akcyjna, zwaną w dalszej części Sprzedawcą lub Sklepem, pod adresem b2b.hubun.pl oraz warunki sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, zwanego w dalszej części zamiennie Klientem, przy użyciu Systemu zamówień B2B.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0.344 z późn. zm.).
3. Sprzedaż przy użyciu Systemu zamówień B2B dokonywana jest wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, w rozumieniu art. 431 k.c. działających w branży zoologicznej, tj. w szczególności sklepów zoologicznych, hurtowni zoologicznych, sklepów spożywczych i ogrodniczych z działem zoologicznym oraz firm usługowych związanych z branżą zoologiczną, zarejestrowanych w Systemie zamówień B2B Sklepu, dokonujących zakupów wyłącznie związanych z prowadzoną przez nich działalnością.
4. Korzystanie przez Klienta z Systemu zamówień B2B jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Klient korzystający z Systemu zamówień B2B składa oświadczenie, że:
a) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
b) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;
1. Niniejsze Warunki Współpracy określają w szczególności prawa i obowiązki Klienta oraz Sklepu oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności stron.
6. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jedynie w zakresie dotyczącym prowadzenia Konta Klienta, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu dla Klienta.
7. W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, lub skorzystania z procedury reklamacyjnej.
8. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem strony internetowej b2b.hubun.pl przy pomocy sieci Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie strony internetowej lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

II. DEFINICJE

1. Dzień roboczy – dzień nie będący ustawowo wolny od pracy, z wyłączeniem soboty.
1. Formularz rejestracyjny – formularz udostępniany przez Sprzedawcę na stronie w zakładce Konto, który przedsiębiorca chcący zostać Klientem Sklepu wypełnia i przesyła w celu rejestracji w bazie Klientów.
2. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Systemie zamówień B2B, umożliwiający złożenie zamówienia poprzez dokonanie wyboru produktów, określenie warunków płatności i dostawy.
3. Formularz reklamacyjny – formularz dostępny na stronie internetowej  Reklamacje oraz w Systemie zamówień B2B, umożliwiający zgłoszenie reklamacji przez Kupującego.
4. Konto – konto Klienta w Systemie zamówień B2B, utworzone poprzez rejestrację dokonaną przez Klienta, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach, fakturach VAT i rozrachunkach.
5. Koszyk – element oprogramowania w Systemie zamówień B2B, umożliwiający ustalenie i modyfikację zamawianych przez Kupującego produktów.
6. Kupujący/Klient - przedsiębiorca, działający w branży zoologicznej, tj. w szczególności sklep zoologiczny, hurtownia zoologiczna, sklep spożywczy i ogrodniczy z działem zoologicznym oraz firma usługowa związana z branżą zoologiczną.
7. Produkt/towar – dostępna w Systemie zamówień B2B Sprzedawcy rzecz ruchoma, będąca przedmiotem sprzedaży.
8. Produkt niestandardowy – produkt oznaczony w Systemie zamówień B2B, dla którego koszt wysyłki wyceniany jest indywidualnie przez Sprzedawcę.
9. Regulamin – niniejszy Regulamin Systemu zamówień B2B.
10. Sprzedawca/Sklep – Hubun Spółka Akcyjna, ul. Starowiejska 38B, 34-730 Mszana Dolna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000902555, NIP: 7372227867 nr REGON: 389041530, nr  tel. : +48 18 307 04 91, www.hubun.pl, adres e-mail: biuro@hubun.pl.
11. System zamówień B2B/System - system informatyczny, stosowany przez Sprzedawcę w celu dokonywania sprzedaży, w tym składania zamówień przez Kupującego, za pośrednictwem Internetu.
12. System kaskadowy naliczania rabatów – Sprzedawca dopuszcza łączenie udzielonych Klientowi rabatów w ten sposób, że wartość kolejnego rabatu ustalana jest od ceny bazowej po zastosowaniu pierwszego rabatu.
13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów, zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Systemu zamówień B2B.
14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym.
15. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

III. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z Systemu zamówień B2B, niezbędne jest spełnienie przez system informatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
b) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
c) włączona obsługa plików Cookies.

IV. OŚWIADCZENIA STRON

1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem Systemu zamówień B2B oraz że przysługują mu prawa majątkowe do Systemu oraz treści zawartych w Systemie, w szczególności Sprzedawca jest uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do Systemu oraz oprogramowania, służącego do utrzymania i obsługi Systemu.
2. Sprzedający oświadcza, że poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem podanym w panelu rejestracyjnym , prowadzi działalność w zakresie sprzedaży.
3. Strony oświadczają, że prowadzą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

V.  REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SYSTEMU ZAMÓWIEŃ B2B

1. Warunkiem korzystania z Systemu zamówień B2B i składania zamówień w Systemie zamówień B2B jest dokonanie przez Klienta rejestracji.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce Konto.
3. W celu założenia Konta na stronie Sklepu b2b.hubun.pl klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności tj. zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz opcjonalnie wyrazić zgodę na przekazywanie informacji handlowych – usługa newsletter i podać datę urodzenia.
4. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
5. Korzystając z Systemu zamówień B2B, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) korzystania z Systemu zamówień B2B w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) korzystania z Systemu zamówień B2B w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
1. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@hubun.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy tj. ul. Starowiejska 38B, 34-730 Mszana Dolna.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w Sklepie można składać całodobowo 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową Sklepu pod adresem b2b.hubun.pl
2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach pracy Sklepu.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta w Systemie zamówień B2B następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy.
4. Wypełnienie formularza zamówienia następuje poprzez dokonywanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane wskazówki oraz informacje dostępne w Systemie zamówień B2B Sprzedawcy.
5. Przesłanie przez Klienta wypełnionego formularza zamówienia w Systemie zamówień B2B, stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
6. Skutki prawne dokonania zakupu przez osobę upoważnioną przez Klienta wiążą Klienta.
7. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę zgodnie z kolejnością ich wpływu do Systemu zamówień B2B.
8. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji całości lub części zamówienia, w przypadku stwierdzenia wyczerpania zamówionego towaru przy kompletowaniu zamówienia.
9. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury VAT), obejmującego skompletowany towar. Dokument sprzedaży jest dostępny na koncie Klienta w ciągu 2 h od jego wystawienia.
11. Czas realizacji wysyłki towarów oznaczony jest każdorazowo przy każdym Towarze publikowanym na stronie Sklepu.
12. Czas dostawy Towaru realizowanej przez dostawcę (kuriera, spedycję lub pocztę polską) wynosi zazwyczaj od 48 do 96 godzin. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy po przekazaniu Towaru dostawcy.
13. Sprzedawca może zamieścić na stronie internetowej Systemu zamówień B2B informację o liczbie orientacyjnych Dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.
14. Zamówienie z odroczonym terminem dostawy (ponad 3 dni) będzie realizowane, jedynie po dokonaniu przedpłaty. W przypadku braku płatności, zamówienia takie będą automatycznie anulowane.
15. W przypadku jakichkolwiek zaległości płatniczych, zamówienia danego Klienta, nie będą realizowane do czasu uregulowania zaległości.

VII. CENA I KOSZTY DOSTAWY

1. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w obowiązującej, w dniu wystawienia faktury, stawce, z zastrzeżeniem pkt. VII ust. 2.
2. Ceny produktów nie uwzględniają:
a) rabatów przyznanych Klientowi;
b) kosztów dostawy produktów do Klienta.
1. Ceny produktów, uwidocznione w Systemie zamówień B2B, podlegają aktualizacji raz dziennie.
3. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Towaru, oraz koszty opłat manipulacyjnych związanych z wybranym sposobem płatności.
4. Koszt dostawy transportem własnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski wskazany jest na stronie internetowej Sklepu, Dostawa.
5. Przy zamówieniu o wartości powyżej 300 zł netto, wysyłka jest realizowana na koszt Sprzedawcy, przy czym nie dotyczy to produktów niestandardowych, przesyłek wielkogabarytowych, paletowych oraz o małej wartości, przekraczających standardową wagę.
6. W przypadku zamówień na produkty niestandardowe opłata za dostawę ustalana jest indywidualnie.
7. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia.
8. Dla uniknięcia wątpliwości, dostawa realizowana na koszt Sprzedawcy dotyczy jednorazowej wysyłki. W przypadku braku odbioru przez Klienta zamówienia przesłanego na koszt Sprzedawcy, ponowna wysyłka tego zamówienia, będzie podlegała opłacie wg zasad opisanych w pkt. VII ust. 5 niniejszego Regulaminu.

VIII. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Płatność za zakupione produkty może być dokonywana w następujących formach:
a) gotówką  w przypadku odbioru osobistego towarów przez Kupującego;
b) za pobraniem w przypadku dostawy transportem własnym przez Sprzedawcę lub przez firmę kurierską;
c) przelewem przed dostawą na podstawie dokumentu przekazanego przez pracownika Sklepu (przedpłata).
1. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy lub pośrednika płatności (Blik, PayNow, GooglePay, Visa, MasterCard) wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku płatności za Towar przy odbiorze płatność następuje w chwili wydania Towaru przez kuriera.
2. Za dokonanie płatności uznaje się moment:
a) w przypadku przelewu - wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, lub zatwierdzenie płatności przez systemy pośrednika płatności wobec Sprzedawcy.
b) w przypadku płatności kurierowi – wręczenie kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki.
1. Dostawa zamówionych produktów następuje:
a) przez odbiór osobisty Kupującego w siedzibie Sprzedawcy w godzinach pracy Sklepu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00;
b) na adres Klienta podany w formularzu rejestracyjnym:
i. transportem własnym Sprzedawcy - na terenie Mszany Dolnej;
i. za pośrednictwem firmy kurierskiej - w pozostałych częściach Polski, przy czym, w każdym wypadku, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru sposobu realizacji dostaw, kierując się względami ekonomicznymi.
1. Warunki dostawy poza granicami Polski ustalane są indywidualnie.
3. Dostawa towarów delikatnych lub podatnych na uszkodzenia (w tym m.in.: klatki dla ptaków i gryzoni, żarówki i świetlówki akwarystyczne i terrarystyczne, akwaria i inne artykuły szklane oraz inne, oznaczone jako produkty niestandardowe w Systemie zamówień B2B), nie jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, chyba że na wyraźne życzenie Klienta i na jego wyłączną odpowiedzialność, po złożeniu przez niego oświadczenia o treści wskazanej poniżej. Oświadczenie jest dostępne do pobrania na stronie www.hubun.pl, należy je podpisać i przesłać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Oświadczenie będzie wiążące przez cały okres współpracy. Opłata za dostawę zostanie naliczona jak za produkt niestandardowy.

Treść oświadczenia:
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o warunkach dotyczących wysyłki towarów delikatnych lub podatnych na uszkodzenia. Akceptuję możliwość wysyłki w/w towarów wyłącznie na moją odpowiedzialność i na moje ryzyko. W przypadku uszkodzenia w transporcie w/w towarów nie będę kierował/a roszczeń odszkodowawczych do Sklepu Hubun Spółka Akcyjna.

IX. REKLAMACJE PRZESYŁEK I PRODUKTÓW

1. Zakupione u Sprzedawcy towary nie podlegają zwrotom lub wymianie.
2. Sprzedawca odpowiada tylko za wady fizyczne, istniejące w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem ich zgłoszenia zgodnie z pkt. IX ust. 4.
3. W przypadku towarów, dla których została udzielona gwarancja przez producenta lub importera, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i wówczas do rozpatrzenia reklamacji właściwy jest gwarant.
4. Wszelkie reklamacje jakościowe i ilościowe zamówionych produktów należy zgłosić maksymalnie do 48 godzin od momentu dostawy, posługując się formularzem reklamacyjnym, znajdującym się na stronie Reklamacje.
5. Po wypełnieniu formularza reklamacyjnego, Klient otrzyma indywidualny kod, umożliwiający śledzenie przebiegu procesu reklamacji.
6. Kupujący jest obowiązany dostarczyć na swój koszt wadliwy towar wraz z dowodem zakupu klienta końcowego: w przypadku towarów objętych rękojmią - do Sklepu, zaś w przypadku towarów, dla których została udzielona gwarancja - do siedziby gwaranta (producenta, importera).
7. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w ramach rękojmi w terminie do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia wadliwego towaru do siedziby Sklepu.
8. Zasady reklamacji dotyczących dostaw realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej:
a) kupujący jest zobowiązany każdorazowo do zbadania stanu dostarczonej przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej, dostarczającego przesyłkę;
b) w przypadku powstania wątpliwości u Kupującego co do stanu towaru znajdującego się w paczce, jak również samej paczki, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej (blankiety w/w protokołów posiada kurier), a także dokumentacji fotograficznej;
c) protokół szkody oraz poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz dokumentacja fotograficzna jest podstawą reklamacji uszkodzonego w transporcie towaru;
d) brak protokołu szkody, jak również pokwitowanie odbioru paczki niestwierdzające uszkodzenia, uniemożliwia skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych za szkody w transporcie.

X. ZASTRZEŻENIA

1. Prezentacja produktów na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Zdjęcia produktów oraz opis zawartości opakowania mają charakter poglądowy i mogą się różnić od stanów rzeczywistych.
3. Rzeczywiste informacje o produkcie zawarte są na opakowaniu danego produktu oraz w instrukcji znajdującej się w opakowaniu.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu strony internetowej Systemu zamówień B2B, jeśli powodem jest:
8.a) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
8.b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Systemu zamówień B2B, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła do Konta.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Systemu zamówień B2B w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

XII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu HUBUN.PL jest: HUBUN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 38B, 34-730 Mszana Dolna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  0000902555, REGON: 389041530 oraz NIP: 7372227867; e-mail: biuro@hubun.pl, tel. 18 3070491.
2. Skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie HUBUN wymaga uprzedniego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wprowadzoną przez Sklep Polityką Prywatności niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; adres dostawy; data urodzenia; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu, historię zamówień, zawartości koszyka oraz zachowanie Klienta na stronie Sklepu, historia korespondencji ze Sklepem, historia połączeń ze stroną Sklepu w tym adresu IP. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji Konta, złożenia oraz realizacji Zamówienia w Sklepie.
4. W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Klientów dane osobowe, które następnie zostaną przekazane firmą spedycyjnym w celu realizacji zamówienia.
5. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych - zgoda na świadczenie usługi Newslettera. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.
6. Klientowi przysługuje: prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych (zakładka RODO w usłudze konta) a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia, jak również żądania ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Aby skorzystać z ww. uprawnienia Klient powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej biuro@hubun.pl
7. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, w tym szczegółowe obowiązki informacyjnie oraz informacje dotyczące plików cookies znajdują się w zakładce Polityka Prywatności dostępnej na stronie internetowej.
8. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
9. Sprzedawca może przekazywać dane osobowe klientów podmiotom trzecim tj. pośrednikowi płatności za zamówione Towary oraz dostawcy Towarów do Klienta w celu realizacji zamówienia i płatności.
10. Klient dokonujący zakupu w Sklepie na stronie internetowej b2b.hubun.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail oraz jego przetwarzanie w celu realizacji zamówienia.
11. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

XIII. PLIKI „COOKIES”

1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Systemu zamówień B2B, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Systemu zamówień B2B na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) statystycznych.
1. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Systemu zamówień B2B.

XIV.  ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał rejestracji w Systemie zamówień B2B rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy przy użyciu adres e-mail podanego podczas rejestracji Konta, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się ze zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją.
4. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji Konta.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Systemu zamówień B2B.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Systemu zamówień B2B.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Sądem właściwym dla sporów związanych z korzystaniem z Systemu zamówień B2B jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
6. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami pkt. XIV.
7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
8. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeku cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych ustaw.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w 21.09.2021 r.